16th UP Manila S&T Week (04 Dec. 2020): "SALINLOHIYA: Pagsasalin at Bahaginan ng Saliksik para sa Pangkalahatang Kalusugan"

Event Date: 
Friday, December 4, 2020
Digital Poster: